Mandarin(P): sì, qí
Mandarin(Z): ㄙˋ, ㄑㄧˊ
Korean(Eum): 사 [sa]
Korean(H/E): 기다릴 사
Japanese(On): し [shi]
Japanese(Kun): まつ [matsu]
Cantonese: kei4, zi6
Vietnamese:
------------------------------------------------------------
Definition: wait for, wait until, as soon as
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.7]
Total strokes: 9
Radical: ()
Other variant:
Frequency: 5
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4FDF
Big Five: AB53
GB 2312: 5725
JIS X 0208-1990: 4856
KSC 5601-1989: 6238
Cangjie: OIOK
Four-corner Code: 2323.4
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10168.030
Kang Xi: 0105.230
CiHai: 109.101
Morohashi: 00705
Dae Jaweon: 0223.030

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I qí (1) 万俟 (Mòqí): 复姓 (2) 另见sì II sì (形声。 从人, 矣声。 本义: 大) 同本义 [big] 俟, 大也。 《说文》 儷儷俟俟, 或群或友。 《诗·小雅·吉日》 III 竢 sì (1) …   Advanced Chinese dictionary

 • — I sì ㄙˋ 〔《廣韻》床史切, 上止, 崇。 〕 1.見“ ”。 2.等待。 《書‧金滕》: “爾之許我, 我其以璧與珪, 歸俟爾命。” 孔 傳: “待命當以事神。” 唐 韓愈 《寄盧仝》詩: “嗟我身為赤縣令, 操權不用欲何俟。” 魯迅 《書信集‧致李霽野》: “前所寄學生譯文一篇, 已去問過, 據云已經排好, 俟看機會編入。” 3.姓。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: qi2 解释: 见“万俟”条。 ㄙˋs  俟 拼音: si4 解释: 等待。 如: “俟机而动”。 诗经·邶风·静女: “静女其姝, 俟我于城隅。 ”ㄑ|ˊch …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:qi2 見“万俟”條。 ㄙˋs  拼音:si4 等待。 如: “俟機而動”。 詩經·邶風·靜女: “靜女其姝, 俟我於城隅。” ㄑ|ˊch …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【사】 기다리다; 떼지어 가다 人부 7획 (총9획) [1] [v] wait for; wait until; await [2] as soon as; until シ·まつ 靜而俟之 (정이사지) 가만히 기다리고 있음 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I sì (1) ㄙˋ (2) 〔~次〕依次。 (3) 等待: ~机进攻。 (4) 郑码: NZMA, U: 4FDF, GBK: D9B9 (5) 笔画数: 9, 部首: 亻, 笔顺编号: 325431134 II qí (1) ㄑㄧˊ (2) 〔万( (3) waitm?)~〕见 万2 。 (4) 郑码: NZMA, U: 4FDF, GBK: D9B9 (5) 笔画数: 9, 部首: 亻, 笔顺编号: 325431134 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 사 기다릴 9 strokes 인변+마늘모+큰대+화살시 …   Korean dictionary

 • 俟幾 — (俟幾, 俟几) 亦作“俟畿”。 複姓。 《魏書‧官氏志》: “ 俟幾氏 , 後改為 幾氏 。” 《通志‧氏族五》: “ 俟畿氏 , 改為 畿氏 。”參閱 宋 鄧名世 《古今姓氏書辨證》卷二二。 一說“俟”當作“侯”。 參閱 唐 林寶 《元和姓纂》卷二、 姚薇元 《北朝胡姓考‧內入諸姓》。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 俟几 — (俟幾, 俟几) 亦作“俟畿”。 複姓。 《魏書‧官氏志》: “ 俟幾氏 , 後改為 幾氏 。” 《通志‧氏族五》: “ 俟畿氏 , 改為 畿氏 。”參閱 宋 鄧名世 《古今姓氏書辨證》卷二二。 一說“俟”當作“侯”。 參閱 唐 林寶 《元和姓纂》卷二、 姚薇元 《北朝胡姓考‧內入諸姓》。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 俟時 — (俟時, 俟时) 等待時機。 漢 班昭 《東征賦》: “正身履道, 以俟時兮。” 晉 袁宏 《三國名臣序贊》: “ 孔明 盤桓, 俟時而動, 遐想 管 樂 , 遠明風流。” 南朝 梁 沈約 《齊故安陸昭王碑文》: “ 太祖 龍躍俟時, 作鎮 淮 泗 。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 俟时 — (俟時, 俟时) 等待時機。 漢 班昭 《東征賦》: “正身履道, 以俟時兮。” 晉 袁宏 《三國名臣序贊》: “ 孔明 盤桓, 俟時而動, 遐想 管 樂 , 遠明風流。” 南朝 梁 沈約 《齊故安陸昭王碑文》: “ 太祖 龍躍俟時, 作鎮 淮 泗 。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.